Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 
                             Przedstawiamy Statut

 Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

   
 Federacja

   Projekt Statutu Federacji opracował jej prezes Ryszard Murat 10 dan. Jest on z wykształcenia prawnikiem i w swoim dorobku ma opracowanie projektów statutów prawie stu organizacji, a ponadto szeregu aktów prawnych, w tym projekt ustawy o kulturze fizycznej (za co otrzymał specjalne podziękowanie od Sejmu RP).

 

   Statut uchwalony został przez najwyższą władzę Federacji - Walny Zjazd Federacji.

   Po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Sportu w kontekście przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 roku o sporcie kwalifikowanym, Statut Federacji w dniu 26 lipca 2006 roku zatwierdzony został przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (decyzja nr 20/S/2006). Zgodnie z przepisami Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest organem prowadzącym ewidencję stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

   Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz 889 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

   Statut jest najważniejszym dokumentem Federacji. Określa podstawy działalności Federacji, jej cele i sposoby działania, jej organy i ich uprawnienia oraz wszelkie inne kwestie.

 

 Statut Statut

Pierwsza i ostatnia strona Statutu Federacji w aktualnej wersji.

 

   Poniżej przedstawiamy Statut Federacji w aktualnej wersji - po Walnym Zjeździe Federacji w dniu 14 marca 2010 roku.

 

     Zapraszamy do lektury.

 

STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI
DALEKOWSCHODNICH
SZTUK I SPORTÓW WALKI

 

Rozdział I


Postanowienia ogólne

 

§ 1


   Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (w skrócie PFDSSW) i nazywane jest dalej Federacją.


§ 2


   Federacja działa zgodnie z postanowieniami ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, niniejszego statutu oraz innymi przepisami prawa.


§ 3


   Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.


§ 4


   Federacja jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, wpisanym do ewidencji i posiada osobowość prawną.


§ 5


   Federacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.


§ 6


   Federacja jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem społecznym.


§ 7


   W ramach swojej działalności Federacja współpracuje z organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.


§ 8


   Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 9


   Federacja używa pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 10


   Federacja opiera działalność na pracy społecznej swoich działaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II


Cele Federacji i środki działania
 

 

§ 11


   Celem działania Federacji jest rozwój sztuk i sportów walki wręcz.


§ 12


   Federacja realizuje swoje cele przez:
1.zrzeszanie członków, uprawiających sztuki i sporty walki wręcz,
2.opracowywanie i czuwanie nad realizacją kierunków rozwoju sztuk i sportów walki wręcz, obowiązujących w Polsce,
3.opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych sztuk i sportów walki wręcz,
4.organizowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów:
     a) szkolenia podstawowego w zakresie sztuk i sportów walki wręcz,
     b) szkolenia i doszkalania instruktorów i sędziów na potrzeby Federacji,
     c) imprez, pokazów i zawodów,
     d) współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o takim samym lub podobnym profilu działania,
5.udzielanie członkom wszechstronnej pomocy szkoleniowej oraz organizacyjnej,
6.sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością członków, przestrzeganiem przez nich przepisów prawa i zasad uprawiania sztuk i sportów walki wręcz,
7.wydawanie publikacji, związanych z działalnością Federacji.

 

Rozdział III


Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki
 

 

§ 13


   Członkowie Federacji dzielą się na:
1.członków zwyczajnych,
2.członków wspierających,
3.członków honorowych.


§ 14


1.Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Federacji i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Głównego Federacji większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Federacji, ale bez prawa udziału w głosowaniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji.


§ 15


1.Członkiem wspierającym Federacji może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością federacji i świadcząca pomoc na rzecz Federacji w realizacji jej celów statutowych.
2.Członkiem wspierającym Federacji może być osoba fizyczna zamieszkująca poza granicami Polski oraz osoba prawna posiadająca siedzibę poza granicami Polski.
3.Członkowie wspierający Federacji są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 16


1.Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Federacji osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Federacji lub rozwoju sztuk i sportów walki wręcz.
2.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 17


1.Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Zarządu Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata.
2.Dowodem formalnym członkostwa jest pisemne potwierdzenie przyjęcia na członka Federacji, podpisane przez prezesa Zarządu Głównego.


§ 18


1.Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo do:
     a) uczestniczenia w Walnym Zjeździe Federacji poprzez swoich delegatów z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Federacji,
     b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Federacji,
     c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Federacji (udział w imprezach, szkoleniach, zawodach, pokazach itp.).
2.Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 19


   Członkowie Federacji (zwyczajni) zobowiązani są do:
1.opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Federacji,
2.aktywnej działalności na rzecz Federacji,
3.przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Federacji,
4.dbania o dobre imię Federacji.


§ 20


   Członkostwo Federacji ustaje w przypadku:
1.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2.rozwiązania się Federacji,
3.śmierci członka lub utraty przez członka zdolności do czynności prawnych albo utraty przez członka praw publicznych,
4.skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Walnego Zjazdu Federacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub innych przepisów Federacji.


§ 21


1.W przypadku naruszenia praw i obowiązków członka, postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Federacji, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo do:
      a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie usunięcia ich w określonym trybie,
      b) odmówienia pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
      c) zawieszenia w prawach członka – okresowego pozbawienia uprawnień członka na okres do pół roku,
     d) skreślenia z listy członków za działalność na szkodę Federacji lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2.Od uchwały Zarządu Głównego o zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu Federacji lub do Głównej Komisji Rewizyjnej w przerwie między Walnymi Zjazdami.
3.Odwołanie, o którym mowa w punkcie 2, rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zjeździe Federacji lub na najbliższym zebraniu Głównej Komisji Rewizyjnej.
4.W przypadku rozpatrywania odwołania, o którym mowa w punkcie 2, przez Główna Komisję Rewizyjną, członkowi Federacji również przysługuje prawo odwołania się od jej uchwały w tym zakresie do Walnego Zjazdu Federacji. Odwołanie to rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zjeździe Federacji.

 

Rozdział IV


Władze naczelne Federacji
 

 

§ 22


   Władzami naczelnymi Federacji są:
1.Walny Zjazd Federacji,
2.Zarząd Główny,
3.Główna Komisja Rewizyjna.


§ 23


1.Kadencja naczelnych władz Federacji trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Federacji.
2.Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały naczelnych władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów.


§ 24


1.Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna Federacji mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
2.Liczba osób dokooptowanych do władz naczelnych Federacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tych władz, wybranych na Walnym Zjeździe Federacji.


§ 25


1.Członkowie władz naczelnych Federacji, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków i nie biorą udziału w posiedzeniach przez okres co najmniej 2 lat, mogą być zawieszeni przez swoje władze w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Federacji.
2.Członkowie władz naczelnych Federacji, których działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami naczelnych władz Federacji, mogą być odwołani ze składu tych władz przez Walny Zjazd Federacji.
3.Z wnioskiem o odwołanie występuje Zarząd Główny w stosunku do swoich członków oraz Główna Komisja Rewizyjna w stosunku do swoich członków, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

WALNY ZJAZD FEDERACJI  

   

§ 26


1.Najwyższą władzą Federacji jest Walny Zjazd Federacji, zwoływany przez Zarząd Główny.
2.Walny Zjazd Federacji może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.Walny Zjazd Federacji sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Główny co 5 lat w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem kadencji ustępujących władz naczelnych Federacji.
4.Walny Zjazd Federacji jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie, a w II terminie bez względu na ilość obecnych.


§ 27


   Do kompetencji Walnego Zjazdu Federacji należy:
1.uchwalanie kierunków działania Federacji,
2.zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i innych organów Federacji,
3.wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz naczelnych Federacji,
5.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
6.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7.uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
8.podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Federacji,
9.rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez władze Federacji i delegatów,
10.podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji,
11.podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Federacji.


§ 28


   W Walnym Zjeździe Federacji udział biorą:
1.z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych Federacji oraz członków zwyczajnych  zrzeszonych w  poszczególnych terenowych jednostkach organizacyjnych, wybrani w proporcji 1 delegat na 15 członków; kadencja delegata trwa 5 lat,
2.z głosem doradczym – członkowie wspierający (lub ich przedstawiciele) i członkowie honorowi oraz członkowie ustępujących władz – o ile nie zostali wybrani delegatami, a także goście zaproszeni przez Zarząd Główny.


§ 29


   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Federacji Zarząd Główny zawiadamia osoby wymienione w  § 28 drogą pisemną co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.


§ 30


1.Nadzwyczajny Walny Zjazd Federacji może być zwołany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy bądź na wniosek organu nadzorującego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1  ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji albo 1  ogólnej liczby terenowych jednostek organizacyjnych Federacji. We wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałby rozpatrywać Nadzwyczajny Walny Zjazd Federacji.
2.Nadzwyczajny Walny Zjazd Federacji zwoływany jest przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia został zwołany.
3.W przypadku konieczności wyboru członków naczelnych władz Federacji na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Federacji, członkowie tych władz wybierani są na okres do końca bieżącej kadencji.
4.W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Federacji biorą udział delegaci wybrani zgodnie z kluczem wyborczym na ostatni Walny Zjazd Federacji.

 

ZARZĄD GŁÓWNY FEDERACJI 

 

§ 31


   Zarząd Główny Federacji składa się z 21-35 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika, wybieranych przez Walny Zjazd Federacji.


§ 32


   Do kompetencji – uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego Federacji należy:
1.reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu,
2.kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Federacji oraz obowiązującymi przepisami,
3.wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Federacji,
4.rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie decyzji mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,
5.zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,
6.uchwalanie planów działalności Federacji,
7.ustalanie znaków organizacyjnych i wzorów dokumentów Federacji,
8.podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego oraz ustania tego członkostwa,
9.wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10.rozpatrywanie sporów, związanych z działalnością członków,
11.zawieszanie w czynnościach i wnioskowanie do Walnego Zjazdu Federacji o odwołanie członków Zarządu Głównego, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami naczelnych władz Federacji,
12.powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych oraz uchwalanie ich regulaminów działania,
13.uchylanie decyzji władz terenowych jednostek organizacyjnych Federacji, jeżeli decyzje te są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami naczelnych władz Federacji,
14.rozpatrywanie odwołań od postanowień władz terenowych jednostek organizacyjnych Federacji,
15.wnioskowanie o zawieszanie w czynnościach i odwołanie kierownictw jednostek organizacyjnych Federacji,
16.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
17.organizowanie imprez sportowych: seminariów, festiwali i zawodów oraz powoływanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg, między innymi bezpośrednich organizatorów i sędziów,
18.zatwierdzanie i nadzorowanie imprez sportowych, organizowanych przez jednostki organizacyjne Federacji: seminariów, festiwali i zawodów oraz powoływanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg, między innymi bezpośrednich organizatorów i sędziów,
19.zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Federacji,
20.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnych Zjazdach Federacji,
21.prowadzenie rejestru terenowych jednostek organizacyjnych Federacji.


§ 33


1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby.
2.Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes z własnej inicjatywy, Prezydium Federacji lub na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków Zarządu albo pisemnego wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej. We wymienionych wnioskach powinny być określone sprawy, które miałby rozpatrywać Zarząd Główny na zwołanym posiedzeniu.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego prezes zawiadamia członków Zarządu Głównego drogą pisemną co najmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia.
4.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów.
5.W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
6.Zarząd Główny jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu.


§ 34


1.W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Federacji kieruje Prezydium Federacji, w którego skład wchodzą: prezes, sekretarz generalny i skarbnik.
2.Prezydium Federacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla Zarządu Głównego, ale decyzje te muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.
3.Do uprawnień Prezydium Federacji należy szczególnie powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Federacji i uchwalanie ich regulaminów działania.
4.Decyzję w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Federacji i uchwalenia jej regulaminu działania Prezydium Federacji podejmuje niezwłocznie – w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku o powołanie jednostki, ale decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy.
5.Posiedzenia Prezydium Federacji odbywają się w razie potrzeby.
6.Posiedzenie Prezydium Federacji zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Prezydium Federacji.
7.Uchwały Prezydium Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków i wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 35


   Główna Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą Federacji powołana do sprawowania kontroli nad jej działalnością.


§ 36


1.W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybieranych przez Walny Zjazd Federacji.
2.Działalnością Głównej Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.


§ 37


1.Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2.Główna Komisja Rewizyjna może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego albo władz terenowych jednostek organizacyjnych Federacji przeprowadzić kontrolę działalności Federacji oraz jednostek organizacyjnych Federacji pod kątem zgodności działania z przepisami oraz statutem Federacji.
3.Protokoły z przeprowadzonych kontroli Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi Głównemu.
4.Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Głównego oraz władz jednostek organizacyjnych Federacji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.


§ 38


1.Główna Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od wszelkich uchwał Zarządu Głównego w okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami Federacji.
2.Główna Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie od uchwały Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia do niej tego odwołania na piśmie.


§ 39


1.Główna Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia, które zwołuje jej przewodniczący w razie potrzeb, i podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy składu większością głosów.
2.Główna Komisja Rewizyjna obraduje w trakcie posiedzeń Zarządu Głównego, na bieżąco kontrolując działalność Zarządu Głównego i podejmowane przez niego uchwały, a także posiadając głos doradczy we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Główny.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego prezes zawiadamia członków Głównej Komisji Rewizyjnej drogą pisemną co najmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia.


§ 40


   Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Federacji sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

 

NACZELNE ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE FEDERACJI 

   

§ 41


   Przy Zarządzie Głównym mogą działać organy opiniodawczo-doradcze, powoływane przez Zarząd Główny.


§ 42


   Organy te działają na podstawie regulaminu, nadanego przez Zarząd Główny.


§ 43


   Zarząd Główny powołuje i odwołuje członków tych organów opiniodawczo-doradczych.

 

RADA MISTRZÓW FEDERACJI 

 

§ 44


1.Rada Mistrzów Federacji jest organem opiniodawczo-doradczym Federacji, którego członków powołuje Zarząd Główny na okres danej kadencji.
2.W skład Rady Mistrzów Federacji Zarząd Główny powołuje mistrzów posiadających co najmniej stopień mistrzowski 3 dan oraz znaczące zasługi dla rozwoju określonego stylu walki wręcz lub zrzeszenia stylowego.
3.Zarząd Główny może odwołać członka Rady Mistrzów Federacji przed upływem kadencji w przypadku stwierdzenia łamania przez niego obowiązujących przepisów, statutu Federacji lub niegodnego zachowania etycznego.
4.Członkowie Rady Mistrzów Federacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego, na których mają głos doradczy.
5.Zarząd Główny może zlecić Radzie Mistrzów Federacji wydanie opinii na określony temat, związany z rozwojem sztuk i sportów walki.

 

RADA PREZYDENTÓW-PATRIARCHÓW FEDERACJI 

 

§ 45


1.Rada Prezydentów-Patriarchów jest organem opiniodawczo-doradczym Federacji, w którego skład wchodzą mistrzowie posiadający zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy Federacji, powoływanym przez Zarząd Główny.
2.Zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy Federacji przyznaje Zarząd Główny mistrzom, którzy:
     a) posiadają najwyższy stopień mistrzowski 10 dan oraz
     b) wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki oraz dla Federacji.
3.Członkowie Rady Prezydentów-Patriarchów Federacji powinni uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego, na których mają głos doradczy.
4.Zarząd Główny może zlecić Radzie Prezydentów-Patriarchów Federacji wydanie opinii na określony temat, związany z rozwojem sztuk i sportów walki.


§ 46


1.Zarząd Główny może powoływać także inne organy opiniodawczo-doradcze Federacji, na przykład komisje problemowe, działające na stałe lub w określonym czasie, potrzebnym do załatwienia problemu, do którego zostały powołane.
2.Zarząd Główny każdorazowo nadaje tym organom regulamin działania oraz powołuje jego członków.

 

Rozdział V


Terenowe jednostki organizacyjne Federacji
 

 

§ 47


   W ramach Federacji działają następujące terenowe jednostki organizacyjne:
     a) zrzeszenia stylowe,
     b) kluby, koła i sekcje.


§ 48


   Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Federacji powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Zarząd Główny, który nadaje tym jednostkom regulaminy działania.


§ 49


   Powołanie terenowej jednostki organizacyjnej Federacji polega na przyjęciu przez Zarząd Główny uchwały o jej powołaniu oraz wpisaniu jej do prowadzonego rejestru jednostek organizacyjnych Federacji.


§ 50


1.Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Federacji jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład Zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.
2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej Federacji oraz w statucie Federacji.


§ 51


1.Terenowa jednostka organizacyjna Federacji może uzyskać osobowość prawną.
2.Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej może reprezentować federację w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.


§ 52


   Wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Federacji prowadzą samodzielną działalność finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 53


   Terenowe jednostki organizacyjne Federacji składają Zarządowi Głównemu pisemne sprawozdania ze swojej działalności dwa razy do roku:
     a) za okres: wrzesień – luty, składane w ciągu kolejnych dwóch miesięcy,
     b) za okres luty – sierpień, składane w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.


§ 54


1.Władzami terenowych jednostek organizacyjnych Federacji są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2.Szczegółowy zakres działania terenowej jednostki organizacyjnej Federacji, w tym wybór władz, podejmowanie uchwał i sposób reprezentowania jednostki określa jej regulamin.

 

ZRZESZENIA STYLOWE 

 

§ 55


1.Zrzeszenie stylowe jest terenową jednostką organizacyjną Federacji, powoływaną przez Zarząd Główny do koordynowania rozwoju określonego stylu lub nurtu sztuk i sportów walki w Federacji.
2.Zrzeszenia stylowe reprezentują interesy zrzeszonych w nich członków Federacji wobec władz Federacji oraz na zewnątrz.
3.W celu zapewnienia właściwej reprezentacji interesów członków Federacji zrzeszonych w zrzeszeniu stylowym, każde zrzeszenie stylowe ma zagwarantowany udział w Zarządzie Głównym poprzez wybór jego przedstawiciela na członka tego Zarządu.
4.Przedstawiciel zrzeszenia stylowego koordynującego więcej niż 7 terenowych jednostek organizacyjnych wybierany jest na wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji.

 

KLUBY, KOŁA, SEKCJE 

 

§ 56


   Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Federacji, powołanymi do rozwoju stylu lub nurtu sztuk i sportów walki, są kluby, koła i sekcje.


§ 57


   Kluby, koła i sekcje realizują cele Federacji na swoim terenie, w ramach statutu i regulaminu nadanego im przez Zarząd Główny.


§ 58


   Siedzibę i teren działania terenowej jednostki organizacyjnej Federacji ustala Zarząd Główny w nadanym jej regulaminie.


§ 59


   Klub powoływany jest na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Federacji.


§ 60


   Koło powoływane jest na pisemny wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych Federacji.


§ 61


   Sekcja powoływana jest na pisemny wniosek jednego członka zwyczajnego Federacji – instruktora prowadzącego zajęcia w zakresie sztuk i sportów walki wręcz.

 

Rozdział VI


Nagrody i wyróżnienia
 

 

§ 62


   Zarząd Główny ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla rozwoju sztuk i sportów walki oraz Federacji.


§ 63


   Zarząd Główny może występować do właściwych organów o nadanie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sztuk i sportów walki oraz Federacji.

 

Rozdział VII


Majątek Federacji
 

 

§ 64


1.Majątek Federacji stanowią: nieruchomości,  ruchomości i fundusze.
2.Na fundusze Federacji składają się:
     a) składki członków i wpisowe,
     b) darowizny i dotacje,
     c) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Federacji.
3.Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 65


   Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Federacji wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób: prezesa i skarbnika.


§ 66


   Postanowienia władz Federacji, zmierzające do uszczuplenia majątku Federacji, wymagają zgody Walnego Zjazdu Federacji.

 

Rozdział VIII


Zmiana statutu i rozwiązanie się Federacji
 

   

§ 67


   Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Walny Zjazd Federacji większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów w I terminie, a w II terminie większością głosów delegatów obecnych na Zjeździe.


§ 68


1.Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Federacji Walny Zjazd Federacji wyznacza likwidatora oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Federacji.
2.Likwidator składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskiem o wykreślenie Federacji z ewidencji.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441407