Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


      

Polska Federacja

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

Polish Martial Arts Federation

  

 

Reprezentacja, kontakt,

lokalizacja siedziby i dojazd

  

  

Representation, contact,

location of Headquarters

and transport connections

 logo
 

Reprezentowaniem i koordynowaniem

działalności Federacji
w Polsce i na świecie zajmuje się:

prezes Zarządu Głównego
soke Ryszard Murat 10 dan.

 mapa

Coordinating activities of Federation

in Poland and all over the world occupies:
the president of Federation
soke Richard Murat 10 dan.

 

Prowadzi on biuro
Zarządu Głównego Federacji
w Warszawie.

 mapa

Adres/Adress :

  

Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
04-852 Warszawa,

ul. Patriotów 247

  

telefon/telephone: 22 615-71-46
  

e-mail: ryszard.murat@gmail.com

  

   W przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z Federacją

kontaktuj się pod tymi adresami.

 

 In case of any matters associated with Federation

please contact at these addresses.

  

    

Lokalizacja siedziby Federacji i dojazd do niej:

 

   Siedziba Federacji znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy, na znanym osiedlu Warszawa Radość, przy ul. Patriotów, która jest jedną z głównych i najdłuższych ulic stolicy, przy skrzyżowaniu z ul. Klimatyczną.

  

   The Headquarters of Federation is located in the right-bank part of Warsaw, on well nown housing estate Warsaw – Radość, at the crossroads of Klimatyczna and Patriotow streets, which is one of the main and longest streets of the Poland capital city.

  

   Radość is the most famous and exclusive housing estate in the capital of Poland and its name means 'joy'.

 

siedziba

                           Widok siedziby Federacji od strony ul. Patriotów i ul. Klimatycznej.

Headquarters of Federation view from Patriotow and Klimatyczna streets' side.

  

    Do siedziby Federacji dogodnie dojechać można wszelkimi środkami lokomocji:

 • autem - ul. Patriotów, która jest jedną z głównych i najdłuższych ulic stolicy (w trakcie treningów, które odbywają się codziennie, można wjechać przez otwartą bramę na wewnętrzny parking Honbu Dojo),
 • autobusami, zwłaszcza nr 521, który jedzie przez Centrum Warszawy – al. Jerozolimskimi, w tym spod Dworca Centralnego, w kierunku osiedla Falenica (wysiada się tuż pod Honbu Dojo),
 • pociągiem osobowym – w tym z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Otwocka (wysiąść należy na stacji Warszawa Radość, położonej koło siedziby Federacji).

   Siedzibę Federacji łatwo znaleźć, ponieważ otoczone jest wysokim czerwonym murem, a nad główną bramą wjazdową znajduje się olbrzymi banner w kolorze żółtym z napisem: CENTRALNA SZKOŁA KARATE TSUNAMI.

   

   To arrive the Headquarters of Federation it is possible with all means of transportation:

 • by car – Patriotow street which is one of the main and the longest streets of the the capital city (during trainings which take place every day it is possible to drive through the open gate to the inner Honbu Dojo’s car park),
 • by bus, especially No. 521 which goes through the Centre of Warsaw - Jerozolimskie Avenue, from the Central Railway Station, in direction Falenica quarter (one should leave out near Honbu Dojo),
 • by a commuter train- from the station Warsaw Śródmieście to direction Otwock (one should leave at the station Warsaw Radość, located near the Headquarters of Federation).

   It is very easy to find the Headquarters of Federation, because it is surrounded by a high red wall, and above the main gate there is a gigantic yellow banner with the inscription: CENTRALNA SZKOŁA KARATE TSUNAMI - KARATE TSUNAMI CENTRAL SCHOOL.

 

siedziba

   Najwybitniejsi wietnamscy mistrzowie stylu vinh xuan (wing chun kung-fu) przed wejściem do siedziby Federacji w Warszawie po pokazach przed soke Ryszardem Muratem 30 listopada 2007 roku. Od lewej: Bui Ta Hoa 6 dan, Tran Thanh Ngoc 7 dan, Nguyen Ngoc Tien 7 dan, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – szef vinh xuan w Wietnamie, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dan i Jarosław Duczmalewski 7 dan (system czerwonego feniksa, skarbnik Federacji).  

 The most outstanding Vietnamese masters of the style vinh xuan (wing chun kung-fu) in front of the entrance to the Headquarters of Federation in Warsaw after the demonstration in front of soke Richard Murat on 30-th November 2007. From the left  Bui Ta Hoa 6 dang, Tran Thanh Ngoc 7 dan, Nguyen Ngoc Tien 7 dan, soke Richard Murat 10 dan – the president of Federation, the great master Nguyen Ngoc Noi 10 dan – the chief vinh xuan in Vietnam, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dan and Yaroslav Duczmalewski 7 dan (the system of Red Phoenix, Treasurer of  Federation).

   

   Uwaga: Pod wymienionym adresem znajduje się również siedziba Renmei Federacji Karate Tsunami oraz Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami.
   Wyjaśnienia:
Renmei jest jedną z kilkudziesięciu organizacji wchodzących w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.
   Z kolei Karate Tsunami jest jednym z kilkudziesięciu stylów rozwijanych w ramach tej Federacji.

Renmei                   W związku z tym, pod tym samym adresem, to jest w Honbu Dojo:
 • znajduje się siedziba Tsunami Renmei – Międzynarodowej Federacji Tsunami,
 • znajduje się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • odbywają się spotkania i narady liderów różnych stylów z kraju i zagranicy,
 Federacja
 • odbywają się kursy instruktorskie dla osób z różnych stylów,
 • odbywają się spotkania i narady członków władz stylu karate tsunami z kraju i zagranicy,
 • odbywają się taikai - zjazdy i sesshin - zgrupowania stylu karate tsunami, a także kursy sędziowskie,
 • prowadzone są szkolenia przedstawicieli stylu karate tsunami, przyjeżdżających z różnych krajów,
 • codziennie odbywają się treningi różnych grup wiekowych i zaawansowania, a także szkolenia indywidualne (w charakterze korepetycji) stylu karate tsunami,
 • tu nagrano szereg ujęć do różnych programów telewizyjnych.

    We would like to remind that in Honbu Dojo:

 • there is Headquarters of International Tsunami Federation (Japanese: Tsunami Renmei),
 • there is Headquarters of Polish Martial Arts Federation and Sports of Fighting,
 • take place meetings and councils of leaders,
 • various styles from country and from abroad,
 • take place instructors courses for persons from various styles,
 • take place meetings and councils of members of the style Karate Tsunami authorities from country and from abroad,
 • take place taikai - conventions and sesshin - training camps and judge’s courses of the style Karate Tsunami ,
 • everyday take place trainings of various age groups advanced ones and also individual trainings (on character of private lessons) of the style Karate Tsunami,
 • there were recorded takes to various television programs.

poświęcenie

   Poświęcenie Honbu Dojo Karate Tsunami i siedziby Federacji 23 marca 2003 roku przez księdza rzymskokatolickiego O.Grzegorza Badziąga OFMCap. Jest on również znanym instruktorem i kapelanem tsunami, posiadaczem wysokiego stopnia mistrzowskiego 4 dan i tytułu renshi (jap. 'wielokrotny mistrz'), prowadzącym zajęcia w Krośnie (woj. odkarpackie). Na uroczystości tej na zaproszenie soke Ryszarda Murata 10 dan (założyciela Honbu Dojo, prawnika, trzeci od lewej) zgromadzili się  inni instruktorzy tsunami – przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów: od lewej pierwszy – lekarz kyoshi Andrzej Juśkiewicz 5 dan (Olsztyn, agnostyk), drugi – manager hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka -

Modena, reprezentant prawosławia), czwarty – przedsiębiorca sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk, zwolennik świadków Jehowy), piąty – działacz społeczny sensei Robert Czajkowski 1 dan (Nowy Jork, reprezentant judaizmu, delegat na Światowy Kongres Żydów).   

   The consecration of Honbu Dojo Karate Tsunami and the Headquarters of Federation 23-the March 2003 by the Roman-Catholic priest father Gregory Badziag OFMCap. (the Capuchin order). He is well known instructor and chaplain in Tsunami, the owner of high masterly degree 4 dan and the title of renshi(Japanese 'many times master'), he runs activities in Krosno (Podkarpackie region). At that ceremony there were invited by soke Richard Murat 10 dan other Tsunami instructors - various faith and outlooks of life: the first from the left doctor kyoshi Andrew Juskiewicz 5 dan (Agnostic, Olsztyn, Poland), the second - logistic director hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan (the believer of Orthodox Church, Hajnówka, Poland – Modena, Italy), the fourth - businessmen sensei Valdemar Lademan 2 dan (the supporter of Jehovah's Witnesses, Gdańsk, Poland), the fifth - a worker for voluntary causes sensei Robert Tchaykovsky 1 dan (the representative of Judaism - member of the board of Maccabi World Union and delegate for World Jewish Congress, New York, USA) and renshi Gregory Badziąg 4 dan (the Roman-Catholic priest, Krosno, Poland).

 

Kontakt międzynarodowy

International contact

  

   W ramach działalności Federacji, z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego - soke Ryszarda Murata 10 dan,  kontaktami międzynarodowymi zajmuje się hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan - wiceprzewowdniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

   

   W związku z tym osoby z różnych krajów proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z hanshi Włodzimierzem Parfieniukiem 8 dan w językach angielskim, rosyjskim lub włoskim. 

  

   With authorization of the president of Federation - soke Richard Murat 10 dan, hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan coordinates the development of the Federation in chosen regions of Poland as well as in many other countries in international global scale.

 

International contact  

       hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

     

    You can also

 • write letters in traditional way to the Main Federation Headquarters in Warsaw/Poland
 • or write letters in digital way by e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
 • send sms or call directly to shihan Vladimir Parfieniuk’s mobile phone - 0048 601981708 in these languages: English, Italian, Russian.
 Parfieniuk

 

 

 

   International contact

  
hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  
Contact

with hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  
by mobile phone 0048 601981708

by e-mail: 

 vladimir.parfieniuk@gmail.com

                     

Iran

  Scena z rozmów z delegacją Iranu w Warszawie 22 wrzesnia 2009 roku. Od prawej przedstawiciele Federacji: wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan i prezes Zarządu Głównego soke Ryszard Murat 10 dan. Od lewej przedstawiciele strony irańskiej: Mehdi Ali Mohammadi 5 dan, Masih Zakaria 4 dan oraz tłumaczka i menedżer delegacji Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441429