Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylówRADA MISTRZÓW

    

   Do Rady Mistrzów powoływani są instruktorzy, którzy:

  • posiadają wysokie stopnie mistrzowskie, to jest co najmniej 3 dan,
  • są znani z wysokiego poziomu oraz kwalifikacji w swojej macierzystej organizacji stylowej,
  • mają znaczący dorobek szkoleniowy i popularyzatorski w skali co najmniej regionu,
  • są znani i sławni co najmniej na obszarze swojego regionu.

   Informacje na temat Rady Prezydentów - Patriarchów zawiera § 44 Statutu Federacji, który brzmi:

  1. Rada Mistrzów Federacji jest organem opiniodawczo-doradczym Federacji, którego członków powołuje Zarząd Główny na okres danej kadencji.
  2. W skład Rady Mistrzów Federacji Zarząd Główny powołuje mistrzów posiadających co najmniej stopień mistrzowski 3 dan oraz znaczące zasługi dla rozwoju określonego stylu walki wręcz lub zrzeszenia stylowego.
  3. Zarząd Główny może odwołać członka Rady Mistrzów Federacji przed upływem kadencji w przypadku stwierdzenia łamania przez niego obowiązujących przepisów, statutu Federacji lub niegodnego zachowania etycznego.
  4. Członkowie Rady Mistrzów Federacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego, na których mają głos doradczy.
  5. Zarząd Główny może zlecić Radzie Mistrzów Federacji wydanie opinii na określony temat, związany z rozwojem sztuk i sportów walki.

 

Wykaz i sylwetki

                  członków Rady Mistrzów:  

 
 

   Na dzień dzisiejszy w skład Rady Mistrzów wchodzą następujący instruktorzy z różnych regionów kraju, posiadający stopnie mistrzowskie - niżej podajemy ich wykaz w porządku alfabetycznym – według nazwisk.

 

 

 W przypadku kliknięcia ukaże się sylwetka danego mistrza:

Federacja 

          
     
      BEJNAR Romuald 5 duan (Korsze) - wing chun kung fu    
        

          
     PANTKOWSKI Marek 6 dan (Bydgoszcz) – jujitsu/aikijutsu

   

     PRZEWOŹNIK Ewald 10 dan (Gilowice) – pszczyńska sztuka walki


     SYC Zbigniew 10 dan (Pszczyna) – pszczyńska sztuka walki

 

     RYNIEC Tadeusz 7 dan (Kutno) – karate tsunami
      

 


 

 

 

 

 

                             Sylwetki mistrzów przedstawiamy w porządku zgłoszeń danych.

W związku z tym wkrótce będą tu zamieszczone następne sylwetki.


--------------------------------------------------------------------------------

 

Do Rady Mistrzów
stopniowo będą powoływani
KOLEJNI MISTRZOWIE
zgłaszający się osobiście lub przez macierzyste organizacje stylowe.


 

    

OFERTA DLA CIEBIE

  

   UWAGA ! Ty także możesz zostać członkiem Federacji, a w przyszłości wejść w skład Rady Mistrzów.

    

   Jeśli spełniasz warunki podane na wstępie niniejszej podstrony, to nie czekaj, tylko wykaż stosowną inicjatywę. Czekaniem niewiele osiągniesz.

    

   Warunki oraz możliwości masz już stworzone w naszej Federacji. Wykorzystaj je i nie zwlekając zgłoś swoją kandydaturę, aby dołączyć do przedstawionego tu grona mistrzów sztuk walki. 

       
   Ty też możesz zostać członkiem Federacji i włączyć się w jej działalność – indywidualnie lub ze swoją organizacją (sekcją, klubem lub związkiem klubów).

 

   W tym celu skontaktuj się z którymś z członków jej władz naczelnych lub prezesem Federacji:

 

e-mail: ryszard.murat@gmail.com  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441398